Statut T.G. “Sokół” we Włoszakowicach

STATUT

Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ we Włoszakowicach

Preambuła: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” — Włoszakowice nawiązuje do idei i tradycji Sokolstwa Polskiego powstałego w 1867 roku, a we Włoszakowicach w 1921 r.

I. Nazwa, siedziba, charakter prawny, teren działania

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” we Włoszakowicach w skrócie T.G. „Sokół” Włoszakowice i zwane jest w dalszej części statutu Towarzystwem.

§2

Siedzibą Towarzystwa są Włoszakowice.

§3

Towarzystwo jest osobą prawną i jako takie może przyjmować zapisy i darowizny na ogólnych zasadach prawnych.

§4

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Gminy Włoszakowice.

§5

Towarzystwo może być członkiem innej organizacji.

§6

Godłem Towarzystwa jest Sokół w locie trzymający w szponach ciężarek gimnastyczny. Barwy Towarzystwa są białe i karmazynowe.

Towarzystwo używa sztandaru według ustanowionego wzoru, tudzież pieczęci z godłem sokoła w locie.

II. Cele i środki działania

§7

Towarzystwo jest:

inspirowane etyką chrześcijańską co łączy się z postawą tolerancji w stosunku do ludzi i innych światopoglądów i zgodne jest z tradycją i doświadczeniami narodu polskiego, organizacją szerzącą kulturę fizyczną wśród społeczeństwa przez prowadzenie gimnastyki indywidualnej i grupowej oraz innych dyscyplin o charakterze sportowym i ogólnorozwojowym w tym form aktywnego wypoczynku dla podnoszenia dzielności, spójni i ofiarności za swe czyny, poczucie obowiązku wobec Ojczyzny i wszelkich cnót obywatelskich, stanowiących podstawy miłości Boga i Ojczyzny.

§8

1.       Do osiągnięcia powyższych celów Towarzystwo dąży za pomocą:

a.       pielęgnowania rozwoju fizycznego, a w szczególności: udzielania nauki systematycznej gimnastyki, prowadzenia gier i zabaw ruchowych, lekkiej atletyki, prowadzenia ćwiczeń stosowanych jak: pływanie, narciarstwo, jazdy konnej itp., wreszcie ćwiczeń w obronie własnej, jak np., karate,

b.       organizowania młodzieży w drużyny młodzieży sokolej, tworzenia dla niej kursów, urządzanie ćwiczeń, wycieczek i kolonii letnich,

c.       przygotowania młodzieży w stałych drużynach sokolich przez stosowane ćwiczenia i wykłady praktycznego życia,

d.       urządzanie ćwiczeń publicznych, zawodów, wycieczek, gier i zabaw ruchowych
i towarzyskich, organizowanie wykładów, kursów i odczytów krzewiących idee i cele Towarzystwa,

e.       rozbudzenia poczucia narodowej i osobistej godności oraz chętnego i bezinteresownego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.

Towarzystwo podejmuje wszelkie zgodne z prawem działania i prace, skierowane ku rozpowszechnieniu jego idei i wprowadzaniu w życie jego zadań.

2.       Działania wymienione w pkt. 1 lit a)-e) prowadzone są poprzez czynności mieszczące się w zakresie przedmiotu działalności sklasyfikowanej według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

91.33.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – działalność organizacji niezwiązanych bezpośrednio z partią polityczną, wspierających inicjatywy społeczne poprzez edukację, wpływy polityczne, gromadzenie funduszy itp.: stowarzyszenia patriotyczne; (działalność o charakterze nieodpłatnym)

92.61.Z – Działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych – działalność obiektów sportowych:

·         stadionów do piłki nożnej,

·         basenów kąpielowych i pływalni sportowych,

·         pól golfowych,

·         hal bokserskich,

·         hal do uprawiania gier zespołowych, sal szermierczych itp.,

·         kortów tenisowych, pól krykietowych, boisk baseballowych,

·         kręgielni,

·         obiektów do uprawiania sportów zimowych,

·         stadionów lekkoatletycznych i do sportów motorowych itp.

·         lotnisk sportowych aeroklubów regionalnych, – pozostałych obiektów sportowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych;

(działalność o charakterze nieodpłatnym i odpłatnym)

92.62.Z Działalność związana ze sportem, pozostała –

·         organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych na powietrzu i w halach dla sportowców zawodowych lub amatorów, z wykorzystaniem obiektów sportowych własnych lub niebędących własnością organizatora imprezy przez kluby: piłkarskie, kręglarskie, pływackie, kajakarskie, wioślarskie, szermiercze, bokserskie, zapaśnicze, baseballowe, kulturystyczne, sportów zimowych, szachowe, brydżowe, wędkarskie, strzeleckie, warcabowe, domino, lekkoatletyczne, sportów motorowych, sportów obronnych i inne,

·         działalność związaną z promocją i organizacją imprez sportowych,

·         działalność szkół jazdy konnej i innych szkółek sportowych,

·         żeglarstwo, wędkarstwo sportowe i rekreacyjne;

(działalność o charakterze nieodpłatnym i odpłatnym)

71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego –

·         wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego, np. rowerów, balonów, szybowców, łodzi, łyżew, sanek, sprzętu jeździeckiego,

(działalność o charakterze nieodpłatnym i odpłatnym)

§9

1.       Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów na zasadach określonych przepisami prawa. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych Towarzystwa.

2.       Towarzystwo nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań swym majątkiem
w stosunku do jego członków, członków jego organów lub jego pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli tzw. “osób bliskich”.

3.       Towarzystwo zarządza i administruje obiektami i urządzeniami sportowymi będącymi jego własnością.

4.       Towarzystwo nie może przekazywać swego majątku na rzecz swych członków, członków swych organów lub swych pracowników, ani też ich osobom bliskim, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

5.       Towarzystwo nie może wykorzystywać majątku na rzecz swych członków, członków swych organów lub swych pracowników, ani też ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego j celu Towarzystwa.

6.       Towarzystwo nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub jego pracownicy, albo ich osoby bliskie.

III. Członkowie Towarzystwa

§10

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być pełnoletni obywatel polski, który złoży pisemne oświadczenie zaopatrzone przynajmniej w dwa podpisy polecających go członków Towarzystwa.
O nowej kandydaturze powinni być zawiadomieni wszyscy członkowie Towarzystwa za pomocą ogłoszenia, wywieszonego w lokalu towarzystwa. Przyjęcie kandydata może nastąpić najwcześniej po upływie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia kandydatury. Przyjęcie odbywa się przez głosowanie, większością 2/3 głosów obecnych członków Zarządu. Powodów odmowy przyjęcia Zarząd nie jest obowiązany ujawnić. Od uchwały Zarządu nie ma odwołania.

§11

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1)     zwyczajnych,

2)     uczestników,

3)     honorowych,

4)     wspierających.

§12

Członkiem – uczestnikiem Towarzystwa może być osoba, która nie ukończyła 18 lat życia pod warunkiem, że:

a.       złożył pisemne oświadczenie potwierdzone przez rodziców albo prawnych opiekunów,

b.       zostanie przyjęta w poczet członków przez Zarząd wg zasad § 10.

§13

Członkiem honorowym zostaje osoba, której godność taką w uznaniu szczególnych zasług dla towarzystwa przyzna Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Każdy członek honorowy jest zwolniony od płacenia składek, natychmiast przysługują mu wszelkie prawa członka zwyczajnego.

§14

Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba fizyczna lub prawna, która świadczy pomoc materialną na rzecz Towarzystwa. Osoba prawna działa przez swego przedstawiciela. Członkowie wspierający mają prawo korzystania ze świadczeń Towarzystwa oraz uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach z głosem stanowiącym.

§15

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:

1)     stosować się ściśle do przepisów niniejszego Statutu, do obowiązujących w T-wie regulaminów, do postanowień i uchwał Walnego Zgromadzenia, a także w zakresie spraw sokolich. Powinni również dbać o rozwój, godność i powagę T-wa i postępować zawsze i wszędzie, tak w życiu sokolim, jak i poza nim zgodnie z wymaganiami obyczajności, honoru i dobra społeczeństwa. Innych członków traktować po przyjacielsku, z całą życzliwością, jako swych druhów. Spory i nieporozumienia natury osobistej pomiędzy sobą obowiązani są członkowie poddać sądowi honorowemu.

2)     regularnie opłacać składki członkowskie i wykonywać zadeklarowane świadczenia (postanowienie dotyczące składek nie dotyczy członków honorowych).

§16

Członkowie Towarzystwa mają prawo:

1)     uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym. Prawo to nie służy członkom – uczestnikom oraz członkom wspierającym,

2)     korzystać z obiektów, urządzeń i sprzętu Towarzystwa w ramach obowiązujących przepisów i regulaminów,

3)     wysuwać wnioski wobec władz, ocenić ich działalność,

4)     nosić odznakę Towarzystwa,

5)     być nagradzanym za działalność sportową i społeczną w Towarzystwie lub na jego rzecz zgodnie z odrębnymi postanowieniami.

§17

Członkostwo ustaje na skutek:

1)     dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi po uregulowaniu zobowiązań względem Towarzystwa,

2)     skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu za niepłacenie składek i brak aktywności przez okres 6 m-cy,

3)     wykluczenia przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie za nieprzestrzeganie Statutu lub działalność na szkodę Towarzystwa, a także za popełnienie czynu niegodnego członka Towarzystwa.

§ 18

1.        Za niestosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i przepisów, wykroczenia dyscyplinarne oraz naruszenie etyki sokolnej Zarządowi przysługuje prawo nakładania na członków następujących kar:

a.       upomnienia,

b.      nagany,

c.       zawieszenia w prawach członka na okres od miesiąca do trzech lat,

d.      wykluczenia.

2.       Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

IV. Władze Towarzystwa

§19

1.       Władzami Towarzystwa są:

a.       Walne Zgromadzenie,

b.       Zarząd,

c.       Komisja Rewizyjna,

d.       Sąd Honorowy.

2.       Organami Towarzystwa są:

a.       Naczelnictwo Wyszkolenia Sokolego

b.       Kierownictwa Działów Sportowych.

3.       Kadencja władz i organów Towarzystwa trwa trzy lata.

§20

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§21

Jeżeli szczególne postanowienia nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest w pierwszym terminie obecność połowy uprawnionych do głosowania osób. W terminie drugim uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych osób. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§22

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków najpóźniej na dwa tygodnie przed Zgromadzeniem.

§23

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają większości 2/3 głosów w przypadku:

1)     zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa,

2)     nadania godności Członka Honorowego,

3)     uchwały o wykluczeniu członka.

§24

1.       Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2.       Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się jako sprawozdawcze co roku, a jako sprawozdawczo-wyborcze co trzy lata.

§25

1.       Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

1)     z własnej inicjatywy

2)     na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3)     w przypadku ustąpienia z funkcji w czasie kadencji więcej niż trzech członków Zarządu

4)     na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Towarzystwa wniesiony do Zarządu.

2.       Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia żądania lub wniosku.

3.       Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje tylko nad sprawami dla których zostało zwołane.

§26

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1)     uchwalanie ogólnego kierunku działania Towarzystwa,

2)     wybór prezesa Towarzystwa,

3)     wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Honorowego,

4)     ocena sprawozdań z działalności innych władz i organów oraz udzielania absolutorium Zarządowi,

5)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

6)     ustalanie wysokości składek członkowskich, wpisowego i innych opłat,

7)     nadanie godności Członka Honorowego,

8)     zatwierdzenie regulaminu działania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego,

9)     zatwierdzenie budżetu Towarzystwa,

10) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa,

11) podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Towarzystwa.

§27

1.       Zarząd Towarzystwa składa się z 7 osób w tym prezesa, v-ce prezesa, skarbnika, sekretarza, gospodarza, naczelnika szkolenia sokolego, zastępcę naczelnika.

2.       Prezydium Zarządu tworzą: prezes, vice-prezes i skarbnik.

3.       Zarząd działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§28

Do kompetencji Zarządu należy:

1)     kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa,

2)     reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

3)     wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

4)     zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,

5)     przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków Towarzystwa,

6)     zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,

7)     prowadzenie spraw członków nieuczestniczących w działach sportowych,

8)     powoływanie raz na trzy lata członków Naczelnictwa Wyszkolenia Sokolego.

§29

W okresie między posiedzeniami Zarządu jego kompetencje określone w § 28 pkt. 1 i 2 przejmuje Prezydium. Pracami Prezydium i Zarządu kieruje Prezes.

Prezes powołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy w nich, przewodniczy również, z mocy swego urzędu, wszelkim Komisjom i Komitetom, o ile w nich uczestniczy. Przeprowadza sam łub przez wyznaczonych przez siebie członków Zarządu rewizję ksiąg, rachunkowości i kasy Towarzystwa. Czuwa nad wykonaniem uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu. Sprawuje imieniem Zarządu, osobiście lub przez swego delegata władzę dyscyplinarną nad Członkami Towarzystwa podczas wycieczek, zlotów, ćwiczeń publicznych, zabaw itp. W razach nagłych Prezes wydaje własną władzą zarządzenia, jakie uzna za stosowne i na najbliższym posiedzeniu Zarządu zdaje z nich sprawę.

§30

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak jak jeden raz w miesiącu.

§31

1.        Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.

2.        Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrola co najmniej raz na pół roku całokształtu działalności Towarzystwa, a zwłaszcza działalności gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,

b)     występowanie z wnioskami i żądanie wyjaśnień od Zarządu,

c)      występowanie na Walnym Zgromadzeniu z wnioskiem w przedmiocie oceny działalności Zarządu i udzielaniu mu absolutorium.

3.        Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Towarzystwa.

§32

1.       Sąd Honorowy składa się z trzech członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.

2.       Do właściwości Sądu Honorowego należy:

a)      rozstrzyganie sporów między członkami Towarzystwa,

b)     wystąpienie z wnioskami i żądanie wyjaśnień od Zarządu,

c)      występowanie na Walnym Zgromadzeniu z opinią w przypadku uchwały o wykluczeniu członka Towarzystwa,

d)     rozstrzyganie w sprawach wynikających z niezgodnego – niewłaściwego postępowania lub zachowania członków Towarzystwa, w przypadkach gdy zachowaniem swym godzili w dobre imię Towarzystwa lub jego członków.

3.       Tryb postępowania przed Sądem Honorowym ustala regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§33

1.       Naczelnictwo Wyszkolenia Sokolego składa się z naczelnika wyszkolenia sokolego oraz z czterech członków powoływanych przez Zarząd Towarzystwa co trzy lata. Naczelnictwo wybiera ze swego grona zastępcę naczelnika i sekretarza.

2.       Członkiem Naczelnictwa może być:

a)     kierownik działu sportowego Towarzystwa,

b)     inny członek Towarzystwa po najmniej rocznym okresie pracy w jednym z działów sportowych.

3.       Do zadań Naczelnictwa Wyszkolenia Sokolego należy:

a)      propagowanie i koordynowanie prac działów sportowych,

b)     umacnianie więzi ideowej i kultywowanie tradycji sokolstwa,

c)      dbanie o poziom fachowy i etyczny kadry instruktorskiej,

d)     organizowanie wspólnych zajęć działów sportowych Towarzystwa,

e)      nadzorowanie pracy działów sportowych,

f)       występowanie do Zarządu o przeznaczenie środków Towarzystwa na określone cele jak: sprzęt, druki metodyczne, książki itp.

g)      prowadzenie działalności informacyjno-propagandowej.

4.       Naczelnictwo podlega nadzorowi ze strony Zarządu.

§34

W celu realizacji zadań sportowych Towarzystwa, Naczelnictwo Wyszkolenia Sokolego – zgodnie z obowiązującymi przepisami powołuje i znosi działy sportowe.

Strukturę organizacyjną działu sportowego i zakres jego działania jak również tryb pracy ustala regulamin opracowany przez Naczelnictwo i zatwierdzony przez Zarząd.

Pracą działu kieruje kierownik wybrany przez osoby ćwiczące we danym dziale i zatwierdzony przez Naczelnictwo.

Kierownik jest osobiście odpowiedzialny za pracę działu. Kierownik wybierany jest na rok i może zostać wybrany ponownie.

§35

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Źródłami powstania  majątku są:

·         składki członkowskie,

·         dochody z majątku,

·         dotacje,

·         darowizny, zapisy i spadki,

·         wpływy z działalności Statutowej.

§36

1.       Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch w tym Prezesa i Skarbnika.

2.       Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy Prezesa, V-ce Prezesa lub Skarbnika.

§37

1.       Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązanie Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.       Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.

3.       W sprawach dotyczących rozwiązania likwidacji Towarzystwa nie uregulowanych w Statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

§38

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownie do postanowień Sądu Rejestrowego.

Włoszakowice, 11 stycznia 2008 roku

Pobierz Statut

Pobierz Statut Towarzystwa