Dołącz do nas

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być pełnoletni obywatel polski, który złoży pisemne oświadczenie zaopatrzone przynajmniej w dwa podpisy polecających go członków Towarzystwa.

Członkiem – uczestnikiem Towarzystwa może być osoba, która nie ukończyła 18 lat życia pod warunkiem, że złoży pisemne oświadczenie potwierdzone przez rodziców albo prawnych opiekunów.

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd zgodnie z zasadami opisanymi w Statucie.

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek stosować się ściśle do przepisów niniejszego Statutu, do obowiązujących w T-wie regulaminów, do postanowień i uchwał Walnego Zgromadzenia, a także w zakresie spraw sokolich. Powinni również dbać o rozwój, godność i powagę T-wa i postępować zawsze i wszędzie, tak w życiu sokolim, jak i poza nim zgodnie z wymaganiami obyczajności, honoru i dobra społeczeństwa. Innych członków traktować po przyjacielsku, z całą życzliwością, jako swych druhów. Spory i nieporozumienia natury osobistej pomiędzy sobą obowiązani są członkowie poddać sądowi honorowemu. Członkowie mają również obowiązek  regularnie opłacać składki członkowskie i wykonywać zadeklarowane świadczenia.

Członkowie Towarzystwa mają prawo między innymi korzystać z obiektów, urządzeń i sprzętu Towarzystwa, a także uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym. (Prawo to nie przysługuje członkom – uczestnikom oraz członkom wspierającym). Ponadto Członkowie T.G. Sokół we Włoszakowicach mogą wysuwać wnioski wobec władz, ocenić ich działalność i nosić odznakę Towarzystwa. Mają również prawo być nagradzanym za działalność sportową i społeczną w Towarzystwie lub na jego rzecz zgodnie z odrębnymi postanowieniami.

Jeżeli chcesz do nas dołączyć pobierz i wypełnij wniosek